Všeobecné obchodní podmínky

Vážený zákazníku,


tato chvíle je pro vás velice významná, neboť jste se rozhodl zakoupit některou z našich služeb. Zatímco my jsme se rozhodli připravit pro vás prvotřídní servis! Naše produkty a služby tvoříme jednoduše a naším osobitým ambiciózním stylem a vy se chystáte některý z nich od nás zakoupit. Obchod je pro nás spolupráce, které se může vyvinout v partnerství, to ale záleží jen na vás, naši příležitost jsme vám nabídli. Užitek, který získáváte s našimi službami a obsahem je pro nás důležitý a přejeme si, aby pro Vás měli naše produkty užitek. Přečtěte si prosím pečlivě následující řádky. Právní pravidla a obchodní podmínky dodržujeme, tyto obchodní podmínky chrání vás i nás pro případ, kdyby došlo k neočekávaným událostem.

 

Účinnost od 1.8. 2019

​​

Vydáním a zveřejněním nových aktualizací obchodních podmínek se automaticky nahrazují znění starší.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) se vztahují na produkty a služby (dále Obsah) poskytované portálem Petr Bouberle, nacházejícím se na doméně https://www.petrbouberle.cz, zejména odborné publikace v klasické i elektronické podobě, kurzy a webináře a další vzdělávací materiály, včetně obchodních signálů a setupů, zveřejněné na webech fyzické osoby Petr Bouberle. Objednáním produktu nebo služby souhlasí uživatel s VOP a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

1.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Poskytovatelem obsahu je Petr Bouberle, se sídlem 340 21, Strážov, Strážov 336, IČO: 05284724, DIČ: CZ9804012152 (dále Poskytovatel).

​​

1.2. Uživatelem je fyzická či právnická osoba, která objednala nebo užívá Obsah a služby Poskytovatele.

 

 1. PŘEDMĚT SLUŽBY

2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k obsahu v elektronické či fyzické formě, dle konkrétního produktu.

​​

2.2. Zpoplatněné e-booky jsou k dispozici ke stažení na portálu. Krom objednaného obsahu jsou označeny individuální identifikací, která umožňuje zpětně dohledat objednatele.

 

2.3. Videa jsou dostupná ve formě on-line streamingu dat. Uživatel bere na vědomí, že pro sledování videí je nezbytné vysokorychlostní připojení k internetu.

 

2.4 Videa lze sledovat pouze na zařízeních podporujících Adobe Flash.

 

2.5 Veškerá díla na webu petrbouberle.cz, jako jsou ebooky, online kurzy, videa, články a všechny vytvořené obsahy podléhají autorským právům.

 

3.OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1 Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník vyplněním formuláře v příslušné sekci a následně kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Po odeslání vyplněného formuláře obdrží zákazník email s údaji pro platbu, kterou provede bankovním převodem na účet prodávajícího.

 

3.2 Označení produktu (zboží), popis jeho hlavních vlastností a cena,  je uvedeno na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je dále vždy uvedena i v emailu s údaji pro platbu. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní. Pokud si budete chtít vyžádat jakékoliv informace a zbavit se nejasností, kontaktujte nás na email: PetrBouberle@centrum.cz

3.3 Email s údaji pro platbu, odesílaný prodávajícím obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

 

3.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 

3.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

3.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

3.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

3.8. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

3.9. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů a webinářů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky– aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru – internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

 

 1. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

4.1. Cena produktů, zboží a služeb je  uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i v emailu s údaji pro platbu, odesílaném prodávajícím.

4.2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

​​

Prodávající není plátcem DPH. 

​​

ZPŮSOB ÚHRADY

4.3.Cenu produktu, služby/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bankovním převodem na účet zaslaný v emailu s údaji pro platbu.

​​

Využít můžete těchto možností plateb:

 1. bankovním převodem na základě emailu s údaji pro platbu

 

 1. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. U online vzdělávacích produktů nebo členství se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

5.2. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

6.1. Uživatel je povinen otestovat před uhrazením elektronického obsahu své internetové připojení. Za dostatečnou kvalitu konektivity a technického vybavení ( HW a SW ) je odpovědný sám Uživatel.

​​

6.2. Uživatel se zavazuje dodržovat autorská práva.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

7.1. V případě elektronického obsahu, musí Poskytovatel nastavit Uživateli přístupová práva do 3 pracovních dnů po obdržení celé úhrady od Uživatele na svůj účet.

7.2. Poskytovatel má právo předčasně ukončit, bez náhrady, přístup Uživatele k elektronickému obsahu za předpokladu, že Uživatel bude porušovat autorská práva.

7.3. Poskytovatel má dále právo ukončit bez náhrady přístup Uživatele k elektronickému obsahu v následujících případech:

Jakékoliv video je během pěti minut streamováno pro jednoho Uživatele na dvě a více různé IP adresy.

Na internetových stránkách třetích stran se vyskytne video Poskytovatele obsahující personalizované identifikační prvky Uživatele.

Poskytovatel zjistí pokusy Uživatele technicky ovlivnit způsob přehrávání videí.

7.4. Poskytovatel může přiměřeně informovat, např. formou reklamních sdělení, Uživatele o svých dalších službách a to využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou.

7.5. V případě nedostupnosti elektronického obsahu je Poskytovatel povinen prodloužit čas přístupu ke službě Uživateli o stejnou dobu, po kterou nebyl obsah dostupný. Kromě náhrady času, kdy nemohl Uživatel k obsahu, nemá Uživatel v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

8.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Žádost zašlete na e-mail: PetrBouberle@centrum.cz
 • Odešlete formulář prosím emailem na PetrBouberle@centrum.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.
 • Peníze za produkt/zboží Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen zákazníku vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.
 • V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

8.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny;
 • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany zákazníka.

 

 1. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV A DOBRÉHO JMÉNA POSKYTOVATELE

9.1. On-line kurz je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

 

9.2. Uživatel se zavazuje nestahovat videa z on-line kurzu na svůj pevný disk či jiné off-line či on- line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci on-line kurzu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.

 

9.3. Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa on-line kurzu umístěna.

9.4. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) skrz které se provádí autorizace přístupu k on-line kurzu. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

 

9.5. V případě prokázaného porušení tohoto článku 11 zaplatí Uživatel Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

 

9.6. Uživatel se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno Poskytovatele, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb. Uživatel se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalosoutěžního jednání, včetně případného odrazování zájemců o zakoupení on-line kurzu. V případě nedodržení této povinnosti zaplatí Uživatel poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.

 

9.7. Provozovatel webových stránek Petr Bouberle může použít vaše jméno, logo, obrázky a vaše veřejné příspěvky pro popsání produktů a služeb, které vám poskytuje ve svých reklamních a propagačních materiálech. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoliv dotazy, připomínky, návrhy, nápady, příspěvky, výsledky, rozhovory, myšlenky, komentáře, obrázky a zpětné vazby či jiné informace, které jste poskytli na webových stránkách, na veřejných forech, chatech, živých vysílání, Skype rozhovorech a konferencí nejsou důvěrné a mohou se stát výhradním majetkem společnosti. Společnost může vlastnit výhradní práva, včetně všech práv k duševnímu vlastnictví, a má nárok na neomezené využívání a šíření těchto obsahů pro jakýkoliv účel, komerční nebo jiný, bez vašeho potvrzení nebo náhrady pro vás.

 

10.PRAVIDLA UZAVŘENÉ DISKUSE K OBSAHU

10.1. Součástí obsahu může být uzavřená diskuze, je-li to výslovně zmíněno v nabídce.

10.2. Uživatel má právo na přístup do diskuze.

10.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez náhrady ukončit přístup Uživatele do uzavřené diskuze a případně smazat příspěvky a soubory nahrané Uživatelem.

10.4. Je-li v rámci Obsahu provozováno uzavřené diskuzní fórum, není povinností Poskytovatele odpovídat na každý položený dotaz. Hlavní důvod provozu diskuze je zprostředkování diskuze mezi různými Uživateli a Poskytovatel negarantuje, že se bude diskuze aktivně účastnit.

 

11.VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

11.1.Všechny produkty a služby naší společnosti slouží pro vzdělávací a informační účely v marketingu, prodeji, on-line podnikání a osobního rozvoje. Informace, které zprostředkovávají lektoři on-line programů jsou pouze návody a osobními názory. Naše společnost ani lektoři nejsou jakkoliv odpovědni za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání on-line produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.

 

11.2.V případě vzdělávacích produktů v oblasti osobního rozvoje  bychom Vás rádi upozornili na fakt, že v průběhu on-line programů můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na Vaši zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupíte či nikoliv.  Účast v on-line programech osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

 

11.3. Rádi bychom Vás upozornili, že informace obsažené v našich produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením osobního názoru k dané problematice.

 

12.ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI VÝDĚLKU

Souhlasíte, že jsme vám nedali žádné sliby, projekce, garance, návrhy nebo jakékoli jiné garance o vašich budoucích výdělcích nebo že si vyděláte nějaké peníze tím, že si objednáte produkty a služby Petra Bouoberleho. 

 

Jakékoliv výsledky výdělků nebo jakékoli příklady výdělků jsou pouze odhady, co je možné vydělat. Není zde žádná jistota a garance, že vyděláte a dosáhnete podobných výsledků jako v příkladech.

Není zde žádná jistota, že předchozích výdělků lze dosáhnout i v budoucnu. Není zde jistota dosažených výsledků ani na základě získaných informací, obsahu, strategií, které prezentujeme na našich webech.

 

Výslekdy, které vidíte na našich webech, v prezentacích nebo webinářích a videích se nedají považovat za „průměrné“. Jsou vyjímečné a neexistuje žádná záruka, že se vám jich podaří dosáhnout. Můžete mít výsledky horší i lepší.

Váš úspěch používáním informací nebo strategií, které poskytuji na webech Petr Bouberle záleží na spoustě faktorech. V žádném případě nemůžeme vědět, jak se vám bude dařit, protože neznám vás, vaše okolí, vaši pracovní etiku, vaše odhodlání, vaši motivaci, vaše touhy a vaše dovednosti. Negarantujeme, že zbohatnete, že vyděláte, že se vám bude dařit tak jako teď a že dosáhnete vůbec nějakých výdělků.

 

Nezodpovídáme za žádné vaše ztráty nebo zničení použitím jakéhokoli linku, informace, analýzy ziskáne z našich webových stránek v jakékoli formě.

 

13.PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

13.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

13.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

13.3.Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

13.4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na wealthyrichmail@gmail.com. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

13.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

13.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

13.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího.

 

14.2. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

 

14.3. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.4. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.

 

 

14.5. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce on-line kurzu , a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem a neposkytovat je třetím stranám. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší. Uživatel bere na vědomí, že má práva zakotvená v § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

 

14.6. Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci Obsahu jsou určeny výhradně ke studijním účelům.

 

14.7. Tyto VOP a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

 

14.8. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).